Günlük Kiralık Evlerde Kimlik Bildirim Zorunluluğu.Günlük daire kiralama işi yapanların dairelerinde konaklayan kişilere ait kimlik bildirimlerini bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine düzenli olarak bildirmeleri zorunludur.Bu işlemin yapılması konaklama yapacak kişilerin neden olacağı olası yasa dışı,illegal faaliyetlerde daire sahibini ya da işletmecinin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.Aşağıda bu konuyla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından daire sahibi ya da işletmeciye imzalatılan tebliğ belgesinin bir örneğini bulabilirsiniz.Bu belgeyi konuyla ilgili mevcut kanunun iyi anlaşılması bakımından incelemenizi öneririm.

KISA DÖNEM DAİRE KİRALAMA KİMLİK BİLDİRİMİ TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESI

İçişleri Bakanlığının 26.11.2013 tarih ve 26554408-010.06.01.6094 sayılı genelgelerinde; Yerleşim yeri adres beyanında bulunmanın, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesinde düzenlemenin zorunlu bir bildirim olduğu, Geçici konaklamada bildirimin ise 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Hükümlerine göre yürütülmekte olduğu, konaklamada bulunan kişilerin beyanları çerçevesinde geçici konaklama hizmeti veren işletmeler tarafından yerine getirildiği, 1774 sayılı kanunda ön görülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idari yaptırıma tabi olduğu, geçici konaklama kimlik bildirme hizmetleri uzun bir süredir (Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarınınsosyal tesisleri ve benzeri konaklama yerleri) online sistemler vasıtasıyla işletmeler tarafından genel kolluk birimlerine yapılmakta ve kolluk birimlerince denetlenmekte olduğunu,
Yukarıda açıklanan şekilde kullanılan (günlük-haftalık-aylık konaklama) apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler için kullanıldığı, yurt ve pansiyonların Işyeri Açma ve çalışma yönetmenliğine tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği,
Konaklamalarda kullanılan apart daire, rezidans ve benzeri yerlerin 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu hükümlerine tabi oldukları, Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmenlik hükümlerine göre konaklama yerine usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumlu olduğu, buna aykırı olarak hareket edenlere aynı kanunun 15. maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.
Belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda, vatandaş ikamet ettiği yeri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesi hükmü gereği, Nüfus Müdürlüklerine, kısa süreli (günlük-haftalık-aylık) konaklamaları ise konaklama yaptığı yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükmü gereği bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmek zorunda olduğu, konaklama yapılan yerin 30 yatak altındaolması durumunda, konaklama yaptıran işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından konaklama yeri kayıt defteri hazırlanıp bağlı bulunduğu kolluk örgütüne onaylatıldıktan sonra, konaklayan şahısları günü gününekaydederek, her an kolluk örgütünün denetimine hazır hale getirmek zorunda olduğu, konaklama yaptırılan yerin 30 yatak üstünde bir işletme olduğu durumda, işletmecisi/yöneticisi/yetkilisinin Geçici ikamet YerleriKimlik Bildirme Projesine dahil olması ve konaklayan şahısları online ortamında günü gününe bildirilmesi gerektiği,
Konaklama faaliyeti yürüten yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi kendisini ve yanlarında sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimselerin işe başlama ve işten ayrılışlarını 24 saat içerisinde bağlı bulundukları kolluk örğütüne bildirmeleri gerektiği, bildirimde bulundukları çalışanları için 72 saat içerisinde örneğine uygun personel kimlik kartı düzenleyip çalışan personele vermeleri gerektiği, kolluk tarafından her istenildiğinde çalışan tarafından personel kimlik kartının gösterilmesinin zorunlu olduğu,
Belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda, işletmecinin kendisinin bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmediği takdirde, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 3. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile idari para cezasının uygulanacağı,
Çalışan personelin işe başlama ve işten ayrılışının zamanında bildirilmediği durumda, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 4. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile dari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak altında konaklama yeri faaliyet yürüten işletmelerin konaklama yeri kayıt defteri düzenlemeyip, konaklayan şahısların konakmala kayıt defterine kayıt etmeyen işletmelerin gün ve kişi başınaişlem göreceği, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 2. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile gün bazında kişi başına idari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak üstünde konaklama faaliyeti yürüten işletmelerin geçici ikamet yerleri kimlik bildirme projesine dahil olmaları gerektiği, projeye dahil olmak için gereken( işyeri açma ve çalışma ruhsatı, internet bağlantısı, bilgisayar, yazıcı) işlemleri tamamlayarak bağlı bulunduğu kolluk örgütüne gitmesi gerektiği, kayıtları bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlama zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara,
kanunun Ek-1 maddesi gereğince idaripara cezası uygulanacağı, tekrarı halinde ruhsatının iptal edileceği,
Yukarıda belirtilen Kanun maddeleri, genelge emir ve hükümleri doğrultusunda, müessesemde meydana gelebilecek Sorumlu işletici değişimi, çalışan giriş ve çıkışları ile ilgili değişiklikleri, konaklayan şahıslar ile ilgili gerekli kayıtları /bildirimleri en geç 24 saat içerisinde bağlı bulunduğum Kolluk Birimine ait Düzenleyici işlemler Büro Amirliğine bildirmem gerektiği, aksi taktirde hakkımda gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu tarafıma tebliğ edilmiş olup imzamla tebellüğ ederim.

www.evoteli.com ekibi.

Yorumlar

Yorum Ekleyin

CAPTCHA code